Language switcher

Sa oled siin

Lennuametist

 

Lennuamet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab tsiviillennunduse riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Amet on aruandekohustuslik majandus- ja taristuministri ees, kes suunab tema tegevust ja teostab ameti üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

 

Lennuameti tegevuse eesmärgiks on riigi majanduspoliitika elluviimine
tsiviillennunduse valdkonnas ja ohutuse tagamine lennunduses. 

 

Lennuamet:

 • teostab riikliku järelevalvet ameti õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle ja vajadusel rakendab riikliku sundi ning menetleb kohtuväliseid väärtegusid 
 • osaleb oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ning ettepanekute tegemisel nende muutmiseks ja täiendamiseks, sh eestikeelse terminoloogia täiustamiseks
 • teeb koostööd teiste valitsusasutuste, kohalike omavalitsusüksuste, sihtasutuste, mittetulundusühingute, ettevõtlus- ja tarbijaorganisatsioonidega ning teiste riikide vastavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega 
 • esindab kooskõlastatult ministeeriumiga riiki rahvusvahelistes lennundusorganisatsioonides ja vastavates standardiorganisatsioonides
 • osaleb oma tegevusvaldkonda puudutavatest välislepingutest tulenevate Eesti Vabariigi kohustuste täitmises
 • informeerib avalikkust ja asjassepuutuvaid isikuid arengutest, muudatustest ja saavutatud tulemustest oma tegevusvaldkonna
 • lahendab oma tegevusvaldkonnas kaebusi ja vaidlusi ning menetleb ettekandeid; osaleb oma pädevuse piires kohtumenetluses
 • peab talle õigusaktidega antud riiklikke registreid
 • annab õigusaktidega sätestatud korras välja tegevuslube, kvalifikatsioonitunnistusi ja muid sellelaadseid dokumente
 • tegeleb eestikeelse terminoloogia korrastamisega oma lennunduse valdkonnas
 

Lennuameti visioon

Oleme lennuohutuse tagamisel kõrgeimat erialast kompetentsi omav, tunnustatud ja tulevikku vaatav organisatsioon.

Lennuameti missioon

Arendame koos partneritega ohutut ja keskkonnasäästlikku lennundust.

 

Meie põhiväärtused:

 • Professionaalsus – hoiame ja arendame oma kompetentsust, väärtustame erialast asjatundlikkust, oleme eeskujuks teistele.
 • Koostöö – oleme orienteeritud tulemustele, peame oluliseks partnerite ootusi lennunduse arendamisel, peame oluliseks meeskonna- ja ühtekuuluvustunnet, peame kinni lubadustest, tunnustame initsiatiivi. 
 • Hoolivus – oleme hoolivad iseenda, töökaaslaste ja partnerite suhtes, peame oluliseks motiveerivat töökeskkonda ning töö ja eraelu tasakaalu.
 • Avatus - hindame ausust ja läbipaistvust, oleme uuendusmeelsed. 

 

Lennuameti osakonnad

Lennutegevuse osakond

Lennutegevuse osakonna ülesanneteks on lennuettevõtjate ja muude lennutegevuses osalevate isikute sertifitseerimine, lendude ettevalmistamise, korraldamise, sooritamise, lennukoolituse ja lennuklubilise tegevuse järelevalve, lennuloataotluste menetlemine, õhusõidukite perroonikontrolli teostamine, lennuintsidentide uurimine ja analüüs, lennundusspetsialistide (v.a lennundustehnilised töötajad, lennujuhid, lennuinformaatorid, lennujuhi õpilased) lennunduslubade väljastamine ja sellega seotud küsimuste lahendamine, lennundusspetsialistide teadmiste kontrolli korraldamine, järelevalve lennundusspetsialistide tervisekontrolli üle, järelevalve lennundusalase koolituse ja lennunduskoolitusorganisatsioonide üle, õhusõiduki meeskonnaliikmete sertifikaatide menetlemine, väärtegude kohtuväline menetlemine ning ettekirjutuste tegemine.
Osakonna põhimäärus » (PDF)

 

Lennundusjulgestuse osakond

Lennundusjulgestuse osakonna ülesanneteks on lennundusjulgestuse ja lennundusjulgestusprotseduuride lihtsustamisega seotud küsimuste lahendamine ning järelevalve vastavates valdkondades, Lennuameti läbipääsulubade väljaandmise korraldamine, relva ja laskemoona kommertseesmärgil kasutatava õhusõiduki reisijatesalongi kaasavõtmise kooskõlastamine, riigisaladuse kaitse korraldamine ning salastatud teabekandjate üle arvestuse pidamine, väärtegude kohtuväline menetlemine ja ettekirjutuste tegemine.
Osakonna põhimäärus » (PDF)

Lennuliikluse ja lennuväljade osakond

Lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakonna ülesanneteks on aeronavigatsiooniteenuse osutajate sertifitseerimine, ennuliiklusteeninduse spetsialistide lennujuht, lennuinformaator, lennujuhi õpilane) lennunduslubade väljastamine ja sellega seotud küsimuste lahendamine, lennuliiklusteeninduse spetsialistide teadmiste kontrolli korraldamine, ICAO liikmesriigi poolt välja antud lennuliiklusteeninduse spetsialistide loa tunnustamine, järelevalve lennuliikluse korraldamise üle ja töö sellealaste projektide ja programmidega, lennuliiklusteeninduse, lennuväljade ja meteoroloogia alase koolituse järelevalve, lennuliikluse geodeetilise andmekogu haldamine, aeronavigatsioonilise informatsiooni väljatöötamine ja kontroll, lennuotsingu- ja päästetööde korralduse ning lennundusmeteoroloogia alane järelevalve, lennuväljade ning kopteriväljakute sertifitseerimine ning nende ehitamise ja käitamise järelevalve, maapealsete raadionavigatsiooniseadmete käitamise järelevalve ja sertifitseerimine ning raadionavigatsiooniseadmete registri pidamine, väärtegude kohtuväline menetlemine ning ettekirjutuste tegemine. 
Osakonna põhimäärus » (PDF)

 

Lennundustehnika osakond

Lennundustehnika osakonna ülesanneteks on tsiviilõhusõidukite registri pidamine, õhusõidukite lennu- ja keskkonnakõlblikkuse kontroll, lennundustehniliste töötajate litsentsimine, lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsioonide, hooldusorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide ja jätkuvat lennukõlblikkust korraldavate organisatsioonide sertifitseerimine ja järelevalve, samuti õhusõidukite perroonikontrolli korraldamine ja teostamine ning Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni dokumentide ja õhusõidukite lennukõlblikkusega seotud dokumentide haldamine, väärtegude kohtuväline menetlemine ja ettekirjutuste tegemine.
Osakonna põhimäärus » (PDF)

Üldosakond

Üldosakonna ülesanneteks on korraldada finantsarvestust ja -aruandlust, dokumendi- ja teabehaldust, arhiivitööd, personalitööd ja koolitustegevust, riigivara haldamist, töötervishoiu ja tööohutuse alast tegevust, hankeid, koordineerida ameti arendustegevust, kommunikatsiooni ja avalikkusega suhtlemist.
Osakonna põhimäärus » (149.03 KB, PDF)

 

Vahetult peadirektorile alluvate ning osakondade koosseisu mittekuuluvate teenistujate põhiülesandeks on lennundusohutuse, juhtimissüsteemi ning õigusloome ja -teeninduse valdkondade ühtne ning tasakaalustatud arendamine ja omavaheline seostamine ameti teiste valdkondadega.