Language switcher

Piloot

Lennuamet annab välja piloodilube ning peab nende üle arvestust. Samuti tunnustab Euroopa Liidus välja antud piloodilube. Piloodina on lubatud tegutseda isikul, kellel on kehtiv Eestis välja antud või Euroopa Liidus välja antud ning Eestis tunnustatud piloodiluba.

 

Vastuvõtuaeg: E-R 9:00-12.00 ja 13:00-15:00
  Kohtumise aeg tuleb eelnevalt järelevalveametnikuga kokku leppida. Dokumente on võimalik tuua Lennuametisse lahtiolekuaegadel (E-R 09:00-16:00).

 

 

Lennuameti toimingute eest tasuda riigilõiv Rahandusministeeriumi arvelduskontole:


SEB pank – a/a EE89 1010 2200 3479 6011
Swedbank – a/a EE93 2200 2210 2377 8606
Danske Bank – a/a EE40 3300 3334 1611 0002
Luminor Bank – a/a EE70 1700 0170 0157 7198

Lennuameti viitenumber 2900073106.

Selgituseks toimingu nimetus (näiteks: lennundusloa väljaandmine).


Riigilõivude summad:

 • 40 eurot - esmane PPL, GPL, FBPL, ULPL, LAPL

 • 80 eurot -  esmane CPL, ATPL, lendude korraldaja

 • 20 eurot - uuendamine/duplikaat PPL, GPL, FBPL, ULPL, LAPL

 • 50 eurot - uuendamine/duplikaat CPL, ATPL

 • 35 eurot - konverteerimine PPL, SPL, BPL

 • 85 eurot - konverteerimine CPL, ATPL

 • 15 eurot - iga kande väljaandmine/pikendamine
  Kui lennundusloa uuendamisel tehakse ühe menetluse käigus lennundusloale mitu kannet, siis tasutakse lõivu ühe kande eest.

 • 85 eurot - kehtivustõend

 • 4 eurot - teooriaeksami teema sooritamiseks ette nähtud ühe tunni kohta

 

Teooriaeksamid


Teoreetiliste teadmiste kontrolli käigus hindab Lennuamet piloodi sisulist valmisolekut õhusõiduki juhtimiseks ning kõigi vajalike eelduste täitmisel väljastab õhusõiduki juhtimiseks piloodiloa. Teooriaeksamite läbiviimine peab toimima vastavalt Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 nõuetele.

Taotlejad sooritavad eksami pärast seda, kui nad on saanud nende koolituse eest vastutava sertifitseeritud koolitusorganisatsiooni soovituse, mis antakse pärast teoreetilise õppe kursusel nõutavate elementide rahuldaval tasemel omandamist.

 

Lubade üleviimine


Piloodil ei tohi olla ühe õhusõidukiliigi kohta mitut Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohaselt väljaantud luba. Loa omanik peab haldama kõiki lubasid selle riigi lennuametis, kus hoitakse tema terviseandmeid.

Loa üle toomiseks mõnest teisest EASA liikmesriigist Eestisse peab loa omanik esitama Lennuametile taotluse.

Loa üle viimiseks Eestist mõnda teise EASA liikmesriiki peab loa omanik esitama taotluse selle riigi lennuametile, kuhu soovib luba üle viia.

 

Piloodilubade automaatne tunnustamine


Piloodil, kes kavatseb lennata väljaspool liidu territooriumi õhusõidukiga, mis on registreeritud mõnes muus liikmesriigis kui talle lennumeeskonnaliikme loa välja andnud liikmesriik, peab trükisena või elektrooniliselt kaasas olema ICAO liite (attachment) viimane väljaanne, mis sisaldab selle lepingu ICAO registreerimisnumbrit, millega tunnustatakse lubade automaatset valideerimist, ning nende riikide loetelu, kes on kõnealuse lepinguga ühinenud. ICAO liide on kättesaadav EASA kodulehelt.

Kehtivustõend


Lennuamet tunnustab EASA liikmesriikides välja antud piloodilubasid neile täiendavaid nõudeid esitamata. ICAO liikmesriigis välja antud piloodilube tunnustab Lennuamet vastavalt Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 artiklile 8. EASA liikmesriigis registreeritud õhusõiduki piloteerimiseks peab piloot omama kas FCL osa kohast piloodiluba või ICAO liikmesriigis välja antud ja EASA liikmesriigis tunnustatud piloodiluba.

Loa tunnustamiseks peab taotleja esitama taotluse oma elu- või asukohariigi lennuametile. Kui piloot ei ela EASA liikmesriigi territooriumil, peab ta esitama taotluse selle riigi lennuametile, kus on tema tööandjaks oleva või saava lennuettevõtja peamine tegevuskoht, või selle riigi lennuametile, kus õhusõiduk, millel ta lendab või kavatseb lennata, on registreeritud.

Loa tunnustamiseks esitab taotleja Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

 • ICAO piloodiluba
 • Tervisetõend
 • Lennuraamat(ud)
 • Viimane FCL osa nõuete kohaselt sooritatud lennuoskuse tasemekontrolli akt õhusõiduki tüüpidel, millel lendamiseks piloot kehtivustõendit taotleb
 • Lennunduse erialakeele taseme tunnistus
 • Isikut tõendav dokument


PBN 
 

Piloodid võivad lennata suutlikkusel põhineva navigatsiooni (PBN) protseduuri kohaselt üksnes siis, kui nende instrumentaallennupädevusmärge hõlmab ka PBN-õigusi (IR/PBN). IR/PBN õiguse saamiseks tuleb:
1. edukalt läbida PBNi hõlmav teoreetiliste teadmiste koolitus;
2. edukalt läbida PBNi hõlmav lennuõpe;
3. edukalt läbida PBNi sisaldav lennueksam või lennuoskuse tasemekontroll.
Pärast lennuoskuse tasemekontrolli või lennueksami läbimist teeb kontrollpiloot märke PBN- pädevuse eduka tõendamise kohta piloodi lennuraamatusse või samaväärsesse dokumenti ning allkirjastab selle. Lennuametisse tuleb edastada dokumendid PBN teooria ning lennueksami või lennuoskuse tasemekontrolli eduka läbimise kohta.
Kuni 25. augustini 2020 võivad ilma IR/PBN õigusteta piloodid lennata üksnes sellistel marsruutidel ja sooritada üksnes selliseid lähenemisi, mille puhul PBN-õigusi ei nõuta; pärast nimetatud kuupäeva nõutakse PBN- õigusi kõikide instrumentaallennupädevusmärgete puhul.

Määruse nr 1178/2011 kohaldamine PBN sätete osas CPL/ATPL ja IR pädevuse omanikele, kes lendavad CAT või NCC käitaja juures ning kasutavad õhusõidukeid, mis ei täida kõiki PBN lendudeks vajalikke lennukõlblikkuse nõudeid, on edasi lükatud kuni 25.08.2020 vastavalt Lennuameti peadirektori otsusele.