Language switcher

Instrumentaallennupädevus (IR)

Instrumentaallennureeglite kohaseid lende võivad lennuki, kopteri, õhulaeva või vertikaalstardiga õhusõidukiga teha üksnes erapiloodiloa (PPL), ametipiloodiloa (CPL), teise piloodi loa (MPL) ja liinipiloodiloa (ATPL) omanikud, kellel on vastava õhusõidukiliigi instrumentaallennu pädevusmärge või kes sooritavad lennueksamit või saavad lennuõpet koos instruktoriga.
 

Õigused


Instrumentaallennu pädevusmärke (IR) omanikul on õigus juhtida õhusõidukeid instrumentaallennureeglite kohaselt minimaalse otsusekõrgusega 200 jalga (60 m).

Mitme mootoriga õhusõidukite IR puhul laieneb nimetatud õigus ka otsusekõrguseni alla 200 jala (60 m), kui taotleja on läbinud sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO) erikoolituse ja sooritanud mitmepiloodiõhusõidukil vastava lennueksami osa.

IR omanikud kasutavad oma õigusi vastavalt sätestatud tingimustele.
 

Koolitus ja eksamid


Instrumentaallennu pädevusmärke taotlejad peavad olema läbinud teoreetiliste teadmiste ja lennuõppe kursuse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO).

IR taotlejad peavad tõendama neile antavatele õigustele vastavat teoreetilise teadmiste taset sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusõigus
 • üldteadmised õhusõidukitest – lennuinstrumendid
 • lennu planeerimine ja lennu kulgemise jälgimine
 • inimvõimed
 • meteoroloogia
 • raadionavigatsioon
 • instrumentaallennureeglite kohane (IFR) side

IR taotlejad peavad sooritama lennueksami, et tõendada oskust sooritada vajalikke protseduure ja manöövreid talle antavatele õigustele vastava kompetentsusega. Mitme mootoriga õhusõiduki instrumentaallennu pädevusmärke saamiseks tehakse eksam mitme mootoriga õhusõidukil. Ühe mootoriga õhusõiduki instrumentaallennu pädevusmärke saamiseks tehakse eksam ühe mootoriga õhusõidukil.
 

Kontrollpiloodi määramine


Enne IR lennueksamile asumist määrab Lennuamet pädevuse taotlejale lennu sooritamiseks kontrollpiloodi. Selleks esitab taotleja Lennuametile vormi VA 572-31 (PDF). Lennuamet määrab vastavalt taotlusele kontrollpiloodi ning annab/saadab pädevuse taotlejale ja/või määratud kontrollpiloodile täidetud ning allkirjastatud vormi. Ilma vastava taotluseta sooritatud IR lennueksameid Lennuamet vastu ei võta.
 

Kehtivus


Instrumentaallennu pädevusmärge kehtib üks aasta.

IR taotlemine

Esmane väljaandmine

IR saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile järgmised dokumendid:

 • koolituskursuse läbimist tõendav dokument
 • kõik lennuraamatute originaalid. Elektroonilise lennuraamatu puhul printige kõik lehed, iga leht tuleb õigsuse kinnitamiseks allkirjastada
 • koopia teooriaeksami tulemustest (kui ei ole sooritatud Lennuametis)
 • lennueksami aruande originaal
 • kontrollpiloodi määramise taotluse originaal lennueksamiks

Pikendamine

IR pikendamiseks peab taotleja esitama Lennuametile IR lennuoskuse tasemekontrolli originaali.
IR kehtivust pikendatakse pädevusmärke kehtivuse lõppemisele vahetult eelneva kolme kuu jooksul.
Taotlejad, kes ei ole enne IR kehtivuse lõppkuupäeva IR lennuoskuse tasemekontrolli edukalt sooritanud, ei tohi kuni IR lennuoskuse tasemekontrolli eduka sooritamiseni instrumentaallennuõigust kasutada.

Taastamine

IR taastamiseks peab taotleja:

 • läbima sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO) täienduskoolituse, et saavutada lennueksami instrumentaallennuelemendi edukaks sooritamiseks vajalik oskuste tase
 • sooritama lennuoskuse tasemekontrolli vastavat liiki õhusõidukil
 • esitama Lennuametile täienduskoolituse tõendusdokumendid ja lennuoskuse tasemekontrolli originaali
Kui IR ei ole eelnenud seitsme aasta jooksul pikendatud või taastatud, peab selle omanik sooritama uuesti instrumentaallennupädevuse teooria- ja lennueksami.