Language switcher

Klassi- ja tüübipädevus (CR/TR)

Lennukiklass on ühepiloodilennukite liigitus, mille puhul tüübipädevusmärget ei nõuta.

Õhusõidukitüüp on õhusõiduki liigitus, mis eeldab osa 21 kohaselt sätestatud kasutamissobivuse andmetes määratletud tüübipädevusmärke olemasolu ning hõlmab kõiki ühesuguse põhikonstruktsiooniga õhusõidukeid ja nende modifikatsioone, välja arvatud juhtimis- või lennuomadusi oluliselt muutvad modifikatsioonid.

Piloodiloa (v. a kergõhusõiduki piloodiloa (LAPL), purilennuki piloodiloa (SPL) ja õhupalli piloodiloa (BPL)) omanikud ei tohi tegutseda õhusõiduki piloodina ilma kehtiva ja sellele õhusõidukile vastava klassi- või tüübipädevusmärketa, välja arvatud lennueksami sooritamisel, lennuoskuse tasemekontrollil klassi- või tüübipädevusmärke taastamiseks, või õppelennul.
 

Õigused


Klassi- või tüübipädevusmärke omanikul on õigus tegutseda asjaomases pädevusmärkes nimetatud klassi või tüübi piloodina.
 

Variandid


Oma õiguste laiendamiseks sama klassi- või tüübipädevusmärke alla kuuluvale teisele õhusõidukivariandile peab piloot läbima erinevus- või tutvumiskoolituse.
 

Koolitus ja eksamid


Klassi- või tüübipädevusmärke taotlejad peavad olema läbinud teoreetiliste teadmiste ja lennuõppe kursuse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO) või registreeritud koolitaja juures.

Klassi- või tüübipädevusmärke taotlejad peavad sooritama sertifitseeritud koolitusorganisatsiooni (ATO) korraldatud teooriaeksami, et tõendada vastava õhusõidukiklassi või -tüübi ohutuks käitamiseks vajalikku teoreetiliste teadmiste taset.

Klassi- või tüübipädevusmärke taotlejad peavad sooritama lennueksami, et tõendada vastava õhusõidukiklassi või -tüübi ohutuks käitamiseks vajalike oskuste olemasolu.

Lennueksam tuleb sooritada kuue kuu jooksul alates klassi- või tüübipädevuse koolituskursuse algusest ning kuuekuulise ajavahemiku jooksul enne klassi- või tüübipädevusmärke taotluse esitamist.

Kontrollpiloodi määramine


Enne klassi- või tüübipädevuse lennueksamile asumist määrab Lennuamet pädevuse taotlejale lennu sooritamiseks kontrollpiloodi. Selleks esitab taotleja Lennuametile vormi VA 572-31. Lennuamet määrab vastavalt taotlusele kontrollpiloodi ning annab/saadab pädevuse taotlejale ja/või määratud kontrollpiloodile täidetud ning allkirjastatud vormi. Ilma vastava taotluseta sooritatud klassi- või tüübipädevuse lennueksameid Lennuamet vastu ei võta.
 

Kehtivus


Ühe mootoriga ühepiloodiõhusõiduki klassipädevusmärge kehtib kaks aastat.

Ülejäänud klassi- ja tüübipädevusmärked kehtivad ühe aasta.

CR/TR taotlemine

Esmane väljaandmine

Klassi- või tüübipädevuse saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile järgmised dokumendid:

  • koolituskursuse läbimist tõendav dokument
  • kõik lennuraamatute originaalid. Elektroonilise lennuraamatu puhul printige kõik lehed, iga leht tuleb õigsuse kinnitamiseks allkirjastada
  • lennueksami aruande originaal
  • kontrollpiloodi määramise taotluse originaal lennueksamiks

Pikendamine

Klassi- või tüübipädevuse pikendamiseks peab taotleja esitama Lennuametile lennuoskuse tasemekontrolli originaali (ühe kolbmootoriliste lennukite (SEP) klassipädevuse ja TMG puhul võib selle asendada lennukogemuse tõendamisega).
Taotlejad, kes ei ole enne klassi- või tüübipädevusmärke kehtivuse lõppkuupäeva lennuoskuse tasemekontrolli kõiki osi edukalt sooritanud, ei tohi kuni lennuoskuse tasemekontrolli eduka sooritamiseni sellest pädevusmärkest tulenevaid õigusi kasutada.

Taastamine

Klassi- või tüübipädevuse taastamiseks peab taotleja:

  • läbima sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO) täienduskoolituse, kui see on vajalik asjaomase õhusõidukiklassi või -tüübi ohutuks käitamiseks vajaliku lennuoskustaseme saavutamiseks
  • sooritama lennuoskuse tasemekontrolli vastavat liiki õhusõidukil
  • esitama Lennuametile täienduskoolituse tõendusdokumendid ja lennuoskuse tasemekontrolli originaali