Language switcher

Lennunduse erialakeel

Lennukipiloodid, kopteripiloodid, vertikaalstardiga õhusõiduki piloodid ja õhulaevapiloodid, kellelt nõutakse raadioside kasutamist, tohivad oma lubadest ja pädevusmärgetest tulenevaid õigusi kasutada üksnes juhul, kui nende lubadel on märge inglise keele või konkreetsel lennul raadiosides kasutatava keele oskuse kohta. Märge peab sisaldama keele nimetust, keeleoskuse taset ja kehtivusaega.

Keeleoskusmärke taotleja peab tõendama nii fraseoloogia kui ka tavakeele kasutamise oskust vähemalt 4. tasemel. Rahvusvahelises lennuliikluses osalev piloot peab tõendama lennunduse erialakeele oskust inglise keeles vähemalt 4. tasemel.

  • Keeleoskuse 1.–3. taseme sooritamise kohta Lennuamet kannet piloodiloale ei tee.
  • Keeleoskuse 4. taseme tõendamiseks sooritatud tasemetesti läbinule kehtib erialakeele oskustase neli aastat.
  • Keeleoskuse 5. taseme tõendamiseks sooritatud tasemetesti läbinule kehtib erialakeele oskustase kuus aastat.
  • Keeleoskuse 6. taseme tõendamiseks sooritatud tasemetesti läbinule kehtib erialakeele oskustase tähtajatult.

Lennunduse erialakeele oskustaseme teste inglise keeles saab sooritada Eesti Lennuakadeemias. Mõne teise ICAO liikmesriigi lennuameti järelevalve all sooritatud erialakeele oskustaseme testi tunnustamiseks tuleb Lennuametile esitada selle riigi lennuameti kinnitusega tõend või tunnistus.