Language switcher

Purilennuki pilvelennupädevus

Purilennuki juhtimise õigust hõlmava piloodiloa omanikud võivad purilennukiga või mootorpurilennukiga, välja arvatud TMG, lennata pilvedes üksnes purilennuki pilvelennu pädevusmärke olemasolu korral.
 

Koolitus ja eksam


Purilennuki pilvelennu pädevusmärke taotlejad peavad olema läbinud teoreetiliste teadmiste ja lennuõppe kursuse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO) ning sooritanud lennueksami.
 

Kontrollpiloodi määramine


Enne lennueksamile asumist määrab Lennuamet pädevuse taotlejale lennu sooritamiseks kontrollpiloodi. Selleks esitab taotleja Lennuametile vormi VA 572-31. Lennuamet määrab vastavalt taotlusele kontrollpiloodi ning annab/saadab pädevuse taotlejale ja/või määratud kontrollpiloodile täidetud ning allkirjastatud vormi. Ilma vastava taotluseta sooritatud purilennuki pilvelennupädevuse lennueksameid Lennuamet vastu ei võta.
 

Kehtivus


Pilvelennu pädevusmärke omanikud võivad teostada oma õigusi üksnes juhul, kui nad on eelneva 24 kuu jooksul kogunud vähemalt ühe lennutunni või teinud pilvelennu pädevusmärke õigusi kasutades viis lendu kaptenina purilennukil või mootorpurilennukil, välja arvatud TMG. Kehtiva instrumentaal-marsruutlennupädevusmärke (EIR) või lennuki instrumentaallennu pädevusmärke (IR) omanikel loetakse need nõuded täidetuks.
 

Taotlemine


Pilvelennu pädevusmärke saamiseks peab taotleja Lennuametile esitama koolitust ja kogemust tõendavad dokumendid ning lennueksami aruande ja kontrollpiloodi määramise taotluse originaalid.