Language switcher

Side-, navigatsooni- ja seireteenus

Side-, navigatsiooni- ja seireteenuse osutamine on vajalik lennuliikluse ohutuks ja sujuvaks kulgemiseks õhuruumis. Piloodil ja lennujuhil on vaja pidevalt omavahel vajalikku infot vahetada, lennujuht peab saama lendude juhtimiseks lennuliiklust jälgida ning piloot peab teadma reaalajas oma asukohta – seda kõike võimaldavad spetsiaalsed seadmed.

Selleks, et teenuse osutamine oleks ohutu, peavad nende seadmete tehniline seisukord ja seadmete käitamine vastama siseriiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele. Seetõttu tuleb enne seadme kasutuselevõtmist kõigepealt tõendada selle vastavus kehtivatele nõuetele ja seejärel taotleda seadmele lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadme sertifikaati. Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmeid sertifitseerib ja sertifikaate väljastab Lennuamet.

 

Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadme sertifikaat

Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadme sertifikaat on Lennuameti poolt välja antav dokument, mis kinnitab seadme ja selle käitamise vastavust kehtivatele nõuetele ja normidele ning lubab alustada selle käitamist.

Sertifitseerimisele kuuluvad kõik Eesti Vabariigi territooriumile paigaldatud raadiolokaatorid, raadiomajakad, markermajakad, raadiopeilingaatorid, maandumissüsteemid, salvestusseadmed, lennundussagedusel töötavad ning lennuliiklusteenuse osutamise või lennutegevuse korraldamisega seotud side pidamiseks kasutatavad raadiojaamad, raadionavigatsiooniseadmed, lennuraja tulede süsteemid, lennujuhtimise süsteemid, lennunduse infosüsteemid, sidekommunikatsiooni keskjaamad, lennumeteoroloogilised seadmed, mida kasutatakse lennunduses side-, navigatsiooni- või lennuliiklusteenuse osutamise või lennutegevuse korraldamise tagamiseks. Kui seadmete kogumik on käsitletav ühtse funktsionaalse objektina, siis sertifitseeritakse see seadmekeskusena, mille kohta antakse välja üks sertifikaat.

Sertifikaat antakse välja tähtajalisena kehtivusega kuni viis aastat. Enne sertifikaadi väljaandmise kohta otsuse tegemist kontrollib Lennuamet seadme ja käitaja vastavust kehtivatele nõuetele.

Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister 15.04.2003 määrusega nr 66 "Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord".

Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadme sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 990 eurot.

 

Sertifikaadi taotlemine

Sertifikaadi taotlus tuleb esitada vähemalt 60 kalendripäeva enne planeeritavat seadme tööle rakendamist või olemasoleva sertifikaadi kehtivusaja lõppemist läbi lennuohutuse järelevalve infosüsteemi (LOIS). Kirjaliku taotluse esitamiseks tuleb kasutada vormi (111.16 KB, PDF). Taotlusele tuleb lisada järgnevad dokumendid:

  • käitaja poolt koostatud seadme tehnilise seisukorra akt;
  • seadme lennukontrolli läbiviimise tulemused (vajalik maapealsete radarite, maandumissüsteemide, glissaaditulede süsteemi (PAPI) ja uute raadioside antennisüsteemide positsioonide evitamise korral);
  • taotluse esitamise õigust tõendav volikiri või seadme omaniku ja käitaja õigusi ning kohustusi sätestava lepingu väljavõte juhul, kui taotleja ei ole seadme omanik;
  • seadmekeskusele sertifikaadi taotlemisel seadmekeskusesse kuuluvate seadmete täielik loetelu;
  • seadme või seadmekeskuse hooldusprotseduuri kirjeldus;
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. a määruse (EÜ) nr 552/2004 Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrgu koostalitlusvõime kohta artikli 6 ja lisa IV kohaselt koostatud deklaratsioon süsteemide vastavustõendamise kohta koos tehnilise toimikuga, kui seade või seadmekeskus ühendatakse Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrguga EATMN.

 

Sertifikaadi muutmise taotlemine

Käitaja on kohustatud sertifikaadi taotlemisel esitatud andmete muutumisest teatama Lennuametile kirjalikult vähemalt 30 kalendripäeva enne muudatuste rakendamist, esitades Lennuametile asjakohased andmed ja dokumendid.

Kui sertifikaadis esitatud andmetes on tekkinud ootamatuid muudatusi, tuleb sellest teatada viivitamatult Lennuametile, kes teeb otsuse sertifikaadi edasise kehtivuse ning muutmise kohta.

Kui planeeritavatest muudatustest tulenevalt ilmneb vajadus sertifikaadile kantud andmete muutmiseks, esitab käitaja sellekohase taotluse läbi lennuohutuse järelevalve infosüsteemi (LOIS). Kirjaliku taotluse esitamiseks tuleb kasutada vormi (111.16 KB, PDF). Varem välja antud sertifikaat asendatakse uuega 30 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamist.