Language switcher

Sa oled siin

Lennukaup ja -post

Kõikide kauba- ja postisaadeiste suhtes tuleb enne nende õhusõidukile laadimist kohaldada julgestusmeetmeid. Lennuettevõtja ei või võtta kaupa ega posti õhusõidukil vedamiseks vastu, kui kokkuleppeline esindaja või tuntud saatja (või esindaja teenuseid kasutav kaubasaatja) ei ole julgestusmeetmeid ise kohaldanud või kohaldamist kinnitanud ja nende eest vastutust võtnud. 

Lennuettevõtja, kes veab kaupa või posti kolmanda riigi lennuväljalt, et anda kõnealune kaup või post üle mõnel Euroopa Liidu liikmesriigi lennuväljal või kõnealuselt lennuväljalt selline kaup või post läbi vedada või seal maha laadida, peab olema määratud kolmanda riigi lennuväljalt lennukaupa või posti ELi vedavaks lennuettevõtjaks ACC3. 

Kes on kokkuleppeline esindaja?

Kokkuleppeline esindaja (ingl. Regulated Agent) on lennuettevõtja, agent, ekspediitor või muu üksus, kes tagab kauba või posti suhtes Lennuameti poolt ette nähtud julgestusmeetmete kohaldamise. Lennundusseaduse kohaselt peab kokkuleppelist esindajat olema tunnustanud Lennuamet.

Kokkuleppeline esindaja on üks osa nn tarneahala põhisest julgestuskontseptsioonist. Kokkuleppelise esindaja staatust omav ettevõte sätestab meetodid ja menetlused ettevõtte julgestuskäsiraamatus ning võtab vastutuse nende meetmete rakendamise eest kohustuste deklaratsiooniga, mis käsitleb tema kohustust uuendada oma käsiraamatus sätestatud julgestusstandardeid ning teavitada Lennuametit viivitamatult käsiraamatusse tehtavatest muudatustest. Kokkuleppelist esindajat loetakse tunnustatuks alles peale seda, kui tema andmed on kantud Ühenduse tarneahela põhise julgestuse andmebaasi. Tunnustatud ja registreeritud kokkuleppeline esindaja omab vastavat staatust kõigis Ühenduse liikmesriikides.

Kokkuleppelise esindaja staatus ja registreerimine on tegevuskohaspetsiifiline. Kokkuleppelise esindaja teenusstandard on leitav siit.

Kes on tuntud saatja?

Tuntud saatja (ingl. Known Consignor) on saatja, kes enda nimel on loovutanud posti või kauba õhuveoks ning kelle kohaldatavad meetmed vastavad ühistele julgestusstandarditele määral, mis lubab kaup või posti vedada mistahes õhusõiduki pardal.

Tuntud saatja on üks osa nn tarneahela põhisest julgestuskontseptsioonist. Tuntud saatja võtab kohustuse deklaratsiooniga endale vastutuse tagada vähemalt ühiste julgestusstandardite kohaldamise. Nimetatud meetmete rakendamist kontrollitakse Lennuameti poolt kohapealse hindamise käigus. Tuntud saatjat loetakse tunnustatuks peale andmete kandmist Ühenduse tarneahela põhisesse julgestuse andmebaasi. Tunnustatud ja registreeritud tuntud saatja omab vastavat staatust kõigis Ühenduse liikmesriikides. 

Tuntud saatja tunnustus ja registreerimine on tegevuskohaspetsiifiline. Tuntud saatja teenusstandard on leitav siit.

Kes on ACC3?

ACC3 (ingl. Air Cargo or Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport) ehk kolmanda riigi lennuväljalt kaupa või posti Ühendusse vedav lennuettevõtja.

ACC3 staatuse saamiseks tuleb lennuettevõtjal määrata isik, kes vastutab lennuettevõtja nimel kauba või posti julgestamist käsitlevate sätete rakendamise eest kolmandates riikides, tagama asjaomaste julgestusprotseduuride kirjeldamise ettevõtte julgestuskäsiraamatus ning tagama ELi lennundusjulgestuse valideerimise läbiviimise konkreetsel kolmanda riigi lennuväljal. Nimetatud valideerimise käigus kontrollitakse nii ettevõtte julgestuskäsiraamatu asjakohasust ning lennukauba ja -posti puhul julgestusmeetmete kohaldamist.

ACC3 staatus kehtib kuni viis aastat alates andmete sisestamisest Ühenduse tarneahela põhise julgestuse andmebaasi. ACC3, kelle andmed on kantud Ühenduse tarneahela põhise julgestuse andmebaasi, tunnustatakse kõikides liikmesriikides kolmanda riigi kindlaksmääratud lennuväljalt ELi suunatud kogu tegevuse puhul.

Andmed kehtivate ACC3 staatuste ning RA3/KC3 staatuste kohta leiab järgnevatest andmebaasi moodulitest:

Õigusaktid

  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008 määrus (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002
  • Komisjoni 02. aprilli 2009 määrus (EÜ) nr 272/2009, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008 lisas sätestatud tsiviillennunduse ühiseid põhistandardeid
  • Komisjoni 05. novembri 2015 määrus (EL) nr 2015/1998, millega nähakse ette lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed
  • Haldusmenetluse seadus
  • Lennundusseadus.