Language switcher

Teenused

Spetsialistid

Lubade üleviimine

Loa omanik peab haldama kõiki lubasid selle riigi lennuametis, kus hoitakse tema terviseandmeid.

VA 573-14 Terviseandmete ületoomise taotlus
Application for the transfer of medical records
(PDF)
VA 580-1 Taotlus pädeva asutuse vahetamiseks
Application to change the State of Licence Issue
(PDF)

Kontakt:

 

 

 

Pilootide lubade väljastamine

Lennumeeskonnaliikme luba on kvalifikatsiooni tõendav dokument õhusõiduki käitamisega seotud tegevuste täitmiseks lennuülesande ajal. Loaga antud õiguste kasutamine sõltub loa pädevusmärgete kehtivusest. Lennuamet annab välja lennumeeskonnaliikme lubasid ja peab nende üle arvestust.

Vormid piloodiloa või pädevuste taotlemiseks/
Forms for the application of pilot licences or ratings
 
VA 572-51          Osa-FCL lennuki erapiloodi loa PPL(A) taotlus/ (471.85 KB, PDF)
Part-FCL Private Pilot's Licence (Aeroplane) - Application
VA 572-52 Osa-FCL kopteri erapiloodi loa PPL(H) taotlus (456.94 KB, PDF)/
Part-FCL Private Pilot's Licence (Helicopter) - Application
VA 572-17 Osa-FCL lennuki ametipiloodi loa CPL(A) taotlus/ (488.14 KB, PDF)
Part-FCL Commercial Pilot's Licence (Aeroplane) - Application
VA 572-17-1   Osa-FCL kopteri ametipiloodi loa CPL(H) taotlus (489.33 KB, PDF)/
Part-FCL Commercial Pilot's Licence (Helicopter) - Application
VA 572-42 Osa-FCL lennuki liinipiloodi loa ATPL(A) taotlus (455.09 KB, PDF)/
Part-FCL Airline Transport Pilot's Licence (Aeroplane) - Application
VA 572-43 Osa-FCL kopteri liinipiloodi loa ATPL(H) taotlus (452.18 KB, PDF)/
Part-FCL Airline Transport Pilot's Licence (Helicopter) - Application
VA 572-18 Taotlus duplikaadi väljaandmiseks (376.68 KB, PDF)/
Application for the issue of a duplicate
VA 572-19 Öölennu pädevusmärke taotlus/ (475.09 KB, PDF)
Night Rating - Application
VA 572-28 Raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vorm/ (157.21 KB, PDF)
Application and report form for the radio communications examination
VA 572-31 Kontrollpiloodi määramise taotlus lennueksamiks (521.73 KB, PDF)/
Application for designation of examiner for skill test
VA 572-32 Taotlus piirangute eemaldamiseks/ (414.33 KB, PDF)
Application for removal of limitations
VA 572-33 Taotlus sõjaväeteenistuse ajal saadud lubade/pädevuste arvestamiseks (378.85 KB, PDF)/
Application for crediting pilot licence/rating obtained during military service
VA 572-44 Taotlus SEP(land), SEP(sea) ja TMG pädevuste pikendamiseks lennukogemuse alusel (PDF)/
Application for revalidation of SEP(land), SEP(sea) and TMG ratings using flight experience
VA 572-64 Taotlus piloodiloale kande tegemiseks (PDF)
Application to make an entry in the pilot licence
VA 575-2 Riikliku (Eesti) piloodiloa osa-FCL piloodiloaks konverteerimise taotlus  (524.56 KB, PDF)/
Part-FCL Pilot Licence Application on Conversion of an Existing National (Estonian) Licence
VA 575-3    Kolmanda riigi poolt väljaantud lennumeeskonnaliikme lennundusloa kehtivustõendi väljaandmise taotlus (521.46 KB, PDF)/
Validation of Flight Crew Licence issued by third country
 

Salongitöötaja tunnistuse väljastamine

Salongitöötaja tunnistus on Lennuameti poolt välja antud dokument nõuetele vastava koolituse läbinud ja eksami sooritanud salongipersonalile. Salongitöötaja tunnistuse omanikul on õigus tegutseda salongitöötajana määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 4 lõike 1 punktides b ja c nimetatud õhusõidukitega toimuvas ärilises lennutranspordis.

VA 578-2

Salongitöötaja tunnistuse taotlus/ (PDF)
Application for cabin crew certificate                                             

 

Kontakt:

  • Liina Kalm

    Telefon: +372 610 3573           FCL@ecaa.ee

Loe täpsemalt teenuse standardist » (PDF)
 

Teoreetiliste teadmiste kontroll

Piloodiloa või instrumentaalpädevuse taotleja peab näitama teadmiste taset, mis vastab nende lubade ja pädevustega kaasnevatele õigustele.

VA 574-7 Taotlus teooriaeksami sooritamiseks (PDF)
Application for Theoretical Knowledge Examination
VA 574-8 Koolitaja soovitus teooriaeksamitele asumiseks (PDF)
Recommendation by Training Provider for Theoretical Knowledge Examination

 

Kontakt:

  • Anne-Ly Käi

    Telefon: +372 610 3574             FCL@ecaa.ee

Loe täpsemalt teenuse standardist » (PDF)

Teooriaeksamite eksamineerimise kord » (PDF)

Mehitamata õhusõidukid

Mehitamata õhusõidukite käitamine

Mehitamata õhusõiduk on õhusõiduk, mille pardal ei ole pilooti ning mille juhtimine toimub tehniliste abivahendite vahendusel või eelnevalt programmeeritud lennuna ilma piloodi juhtimiseta autonoomselt.

VA 562-1

Taotluse vorm mehitamata õhusoiduki lennutamiseks (DOC)

VA 512-9

Ühekordse loa taotluse vorm - fuusiline_isik (PDF)

VA 512-10

Ühekordse loa taotluse vorm - juriidiline_isik (PDF)

Kontakt:

 

Lennutegevus ja -koolitus

Lennuettevõtja sertifikaadi taotlemine ja lennutegevuse eriload

Teenuse taotleja on ärilise lennutegevuse eesmärkidel õhusõidukite käitamisega tegelev isik, kes on kohustatud oma tegevuse korraldamiseks omama lennuettevõtja sertifikaati. Lennuettevõtja sertifikaat on Lennuameti välja antud dokument, mis kinnitab sertifikaati omava isiku valmisolekut ärilise lennutranspordi nõuetekohaseks korraldamiseks.

VA-CAT-700-3                    

Lennuettevõtja sertifikaadi taotlus (DOC)

VA 522-3

Juhtivtöötaja aktsepteerimise taotlus (EASA vorm 4) (DOCX)

VA-CAT-700-4 Kinnitus Air-OPS osa CAT.IDE.A nõuete täitmise kohta
Statement of Compliance with Air-OPS Part CAT.IDE.A
(DOC)
VA-CAT-701-1 Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) ja/või õhusõidukite käitamistingimuste muutmise taotlus
Application for chance of the Air Operator Certificate or/and operations specifications
(PDF)
VA-CAT-704-3 Vastavustabel (Flight Time Specification Scheme Compliance Table) (DOC)
 
VA-CAT-705-2 Väsimuse riskijuhtimise (FRM) taotluse vorm (DOC)
 
VA-SPA-700-1 RVSM taotluse vorm (DOC)
 
VA-SPA-700-2 MNPS taotluse vorm (DOC)
 
VA-SPA-700-3 PBN taotluse vorm (DOC)
 
VA-SPA-700-4 LVO taotluse vorm (DOC)
 
VA-SPA-703 Tüüp-B Elektroonilise lennudokumentatsiooni eriloa taotluse vorm (DOCX)
 

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (PDF)

Lennukoolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlemine

Õhusõiduki lennumeeskonna liikme loa taotleja koolitust võib läbi viia sertifitseeritud koolitusorganisatsioon. Tähtajatuid sertifikaate lennumeeskonnaliikmete koolitajatele annab välja ja nende üle peab arvestust Lennuamet.

VA 571-1

Lennukoolitusorganisatsiooni (ATO) sertifikaadi taotlus (RTF)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist (PDF) »
 

Lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi taotlemine

Lennunduse erialakeele oskustaseme teste  korraldab lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi omanik, kasutades selleks Lennuameti volitatud erialakeele oskustaseme eksamineerijaid. Sertifikaate lennunduse erialakeele oskustaseme testijatele annab välja ja nende üle peab arvestust Lennuamet.

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (PDF)
 

Lennutegevuse deklareerimine

Õhusõiduki käitaja, kes tegeleb keerukate mootorõhusõidukite mitteärilise käitamise või mitteäriliste erilendude käitamisega, ning mistahes õhusõidukite äriliste erilendude käitaja peab enne lennutegevuse alustamist esitama Lennuametile deklaratsiooni.

VA-GA-700-2           Deklaratsiooni vorm>>      (PDF)                

Kontakt:

 

Lennutreeningseadme kvalifikatsiooni sertifikaadi taotlemine

Õhusõiduki lennumeeskonnaliikmete koolitust/kontrolle võib läbi viia sertifitseeritud lennutreeningseadmetel. Tähtajatuid kvalifikatsiooni sertifikaate lennutreeningseadmetele annab välja ja nende üle peab arvestust Lennuamet.

VA 577-1

Lennutreeningseadme (FSTD) esmase kvalifitseerimise taotlus (PDF)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (PDF)
 

Lehed